FAQs

 • Як розраховуються значення показників на теплових картах?

  Диапазон значений на тепловой карте составляет от 0 до 10, где 0 означает отсутствие явления, а 10 - его максимальное значение. Каждый показатель рассчитывается на основании ряда вопросов из анкеты, тщательно разработанных согласно лучшим мировым практикам, выверенных в соответствии со специфическим контекстом восточной Украины.
 • Чи можу я порівнювати Індекс USE між роками?

  Більшість індикаторів індексу є тотожніми для 2017 та 2018 року, і результати їх порівняння віддзеркалюють наявні тренди. Водночас, після консультацій з зацікавленими сторонаи та аналізу результатів 2017 року, деякі з індикаторів були або видалені, або модифіковані (для кращего визначення певного явища), крім того, деякі нові індикатори були додані. Індикатори, які не є співставними, позначені (*) у переліку індикаторів на сайті.
 • У чому різниця між результатами і показниками?

  Під результатами маються на увазі бажані кінцеві результати, які необхідно досягти заради підвищення соціальної згуртованості. Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України 2018 року охоплює чотири результати: готовність до діалогу, толерантну та активну громадянську позицію, зниження тенденцій насильства, та зниження негативних трендів міграції. Кожен результат вимірюється за допомогою кількох показників/пунктів анкети.
 • Як обиралися показники Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Індекс USE ґрунтується на принципах досліджень з активною участю громадськості, які підкреслюють залученість усіх зацікавлених сторін до консультацій для розроблення дослідження та інтерпретації його результатів. Незважаючи на те що існує база даних глобальних показників SCORE, кожен контекст вимагає консультацій з місцевими та національними зацікавленими сторонами в процесі розроблення дослідження. Після консультацій створюється концептуальна модель, яка відображає основні проблеми і гіпотези. Потім ця концептуальна модель наповнюється показниками і тестується. Для розуміння взаємозв'язків між цими показниками використовуються різні інструменти статистичного аналізу (наприклад, проводиться аналіз взаємозв'язків).
 • Де можна використовувати результати Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Поєднуючи теплові карти Індексу USE з розбивкою за демографічними характеристиками із аналізом взаємозв'язків, ви зможете отримати докладне уявлення про сильні та слабкі сторони різних аспектів соціальної згуртованості в різних регіонах і в різних групах у східних областях України. Завдяки цьому можна визначити відправні точки, засновані на фактах, для планування дій, спрямованих на посилення соціальної згуртованості.
 • Як розраховуються значення показників на теплових картах?

  Діапазон значень на тепловій карті становить від 0 до 10 і ґрунтується на результатах загального демографічного дослідження, поглиблених експертних інтерв'ю та шкільних опитуваннях. Кожен показник розраховується на підставі ряду пунктів з анкети або експертного інтерв'ю, що були ретельно розроблені згідно з найкращими світовими практиками, вивірені відповідно до специфічного контексту східної України, а потім об’єднані у десятибальну шкалу.
 • Чи можу я порівнювати Індекс USE з індексами SCORE в інших країнах?

  Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України (USE) ґрунтується на методології Індексу соціальної згуртованості і примирення (SCORE), яка враховує міждисциплінарні дослідження і літературу, а також охоплює більше 70 показників. Багато з показників Індексу USE використовуються і в інших дослідженнях Індексу SCORE у різних країнах. Однак показники індексу завжди калібрують відповідно до специфіки кожної країни або регіону. Незважаючи на те що деякі показники в одній країні, наприклад, пов'язані з психосоціальною адаптивністю, можна порівнювати з аналогічними показниками в інших країнах і регіонах, інші показники (наприклад, у сфері економічного розвитку і стосунків між різними групами) є дуже індивідуальними і суто контекстуальними. Таким чином, була вироблена концепція соціальної згуртованості стосовно саме східних областей України. Кінцева мета Індексу USE полягає не у порівнянні показників Індексу у східній Україні з показниками соціальної згуртованості в інших країнах, а в розумінні місцевих соціальних, політичних і економічних проблем і динаміки їх розвитку, щоб сприяти розробленню підходів і рішень на основі фактів.
 • У чому різниця між результатами і показниками?

  Під результатами маються на увазі бажані кінцеві результати, які необхідно досягти. Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України для загального опитування населення включає в себе чотири результати: соціальна згуртованість і почуття співпричетності, толерантність та соціально відповідальна громадянська позиція, психосоціальна адаптивність і зниження негативних трендів міграції. Для опитування в школах Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України складається з таких результатів: ненасильницька громадянська активність, зниження негативних трендів міграції, запобігання знущань і віктимізації, а також зниження проблем інтерналізації і екстерналізації. Кожен результат вимірюється за допомогою кількох показників. Наприклад, результат «Соціальна згуртованість і почуття співпричетності» вимірюється за допомогою показників «Дружні стосунки з сусідами», «Соціальна ізоляція» і «Відкритість».
 • Як обиралися показники Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Індекс USE ґрунтується на принципах досліджень з активною участю громадськості, які підкреслюють залученість усіх зацікавлених сторін до консультацій для розроблення дослідження та інтерпретації його результатів. Незважаючи на те що існує база даних глобальних показників SCORE, кожен контекст вимагає консультацій з місцевими та національними зацікавленими сторонами в процесі розроблення дослідження. Після консультацій створюється концептуальна модель, яка відображає основні проблеми і гіпотези. Потім ця концептуальна модель наповнюється показниками і тестується. Для розуміння взаємозв'язків між цими показниками використовуються різні інструменти статистичного аналізу (наприклад, проводиться аналіз взаємозв'язків).
 • Коли почнеться наступна хвиля дослідження Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Робота в полі для хвилі дослідження USE-2018 почнеться в другому кварталі 2018 року. Хоча методологія, загальна структура і зміст анкет та посібників для експертних інтерв’ю залишаються незмінними, щоб зіставляти результати, з часом деякі з показників будуть переглянуті на основі аналізу 2017 року і зворотного зв'язку із зацікавленими сторонами на регіональному та національному рівнях. Іншими словами, перша хвиля дослідження Індексу USE надає комплексну картину і відправну точку для вимірювання соціальної згуртованості і примирення на сході України, тоді як друга хвиля дозволить глибше вивчити зміни.
 • Де можна використовувати результати Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Поєднуючи теплові карти Індексу USE з розбивкою за демографічними характеристиками із аналізом взаємозв'язків, ви зможете отримати докладне уявлення про сильні та слабкі сторони різних аспектів соціальної згуртованості в різних регіонах і в різних групах у східних областях України. Завдяки цьому можна визначити відправні точки, засновані на фактах, для планування дій, спрямованих на створення міцніших спільнот та інститутів, а також на посилення єдності.